Vår intigritetspolicy


Vad är GDPR??

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.[1] Till skillnad från ett EU-direktiv kräver en EU-förordning inte att nationella lagar skapas, utan den gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter då tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat har dock rätten att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning, till exempel gällande hur ett myndighetsbeslut kan överklagas.[2]
I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre personuppgiftslagen (PUL). [3] GDPR kompletteras i Sverige av den nya dataskyddslagen.[4]

Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag och andra organisationer i EU behandlar och lagrar personuppgifter. Personuppgifter får bara behandlas enligt sex rättsliga grunder: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt grundläggande intresse.[5] Den tidigare svenska regeln som tillät personuppgiftsbehandling i ostrukturerad text finns inte kvar i GDPR.[6] Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud.


Vår Integritetspolicy i korthet

Brunnsboden Design värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Brunnsboden samlar in och hur denna används.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Brunnsboden Design behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress, webbläsare och telefonnummer.
För privatpersoner sparar vi även personnummer vid köp.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon,
om du inte haft invändningar mot detta.

Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:
- Genom att själv ändra i dina inställningar över vår kommunikation till dig
- Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
- Kontakta vår kundservice via e-post på brunnsboden@gmail.com

2. Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.
Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande
lagar och regler.
Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Brunnsboden Design iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Brunnsbodens verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder:
- Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom     certifieringsteknik för webbläsare.
- All känslig data lagras på separat server och finns ej på daglighanterad dator, surfplattor eller mobiler.
- Datorer, surfplattor och mobiler är också krypterade och med lösen för inloggning av säkerhetsskäl
- Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Brunnsboden sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Brunnsbodens eller Brunnsbodens Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Brunnsboden Design vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Brunnsboden förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Brunnsboden korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: brunnsboden@gmail.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

6. Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan.
Notera att Brunnsboden Design inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy
Brunnsboden Design förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.